Founded: 2009
Surface:39.000 m² ( 5.000 m² covered)

Wittur s.r.o.
Priemyselná ulica 2747/7
963 01 KRUPINA
SLOVAKIA

Phone: +421 45 5258 - 805
Fax: +421 45 5258 - 816
e-mail:info.sk@wittur.com

 

Rakúska strojárska firma Wittur GmbH oficiálne otvorila dňa 29.5.2009 svoju dcérsku spoločnosť Wittur, s.r.o. v Krupine. Toto malé mesto leží na juhu stredného Slovenska, v severozápadnej časti Krupinskej planiny, v tzv. Bzovíckej pahorkatine, ktorá už predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.
 
Firma Wittur s.r.o. sa zaoberá montážou  bezpečnostných komponentov  do výťahov a na konci roka 2008 zamestnala 58 montážníkov a 14 THP  zamestnancov. Firma má veľký potenciál  a každým rokom vytvára ďalšie nové pracovné miesta nielen pre montážnikov ale aj administratívne a operatívne sily.  Z celkového poctu zamestnancov pracujú 2/3  na dvojzmennej prevádzke.   
 
Na výrobnej ploche asi 5000 štvorcových metrov vyrába spoločnosť v Krupine štandardné systémové prvky pre výťahy. Tieto dôležité komponenty zabezpečujú pohodlnú a bezpečnú prevádzku výťahov. Ročne opustí niekoľko desiatok tisíc týchto systémových prvkov v osvedčenej kvalite a s presnými dodacími termínmi, ktoré sú distribuované do celého sveta.
 
Wittur s.r.o. patrí pod spoločnosť Wittur GmbH so sídlom v Scheibbsi, s 50-ročnou históriou, v súčasnosti pôsobí v 21. krajinách.  Hlavnými výrobkami spoločnosti Wittur sú dvere, dverové mechanizmy,  bezpečnostné komponenty, automatické pohony, kabíny, závesné mechanizmy, vyvažovacie konštrukcie a hydraulické pohony. Komponenty pre výťahy sú zabudované do výťahov obytných budov, ale aj do výťahov tých najvyšších a najzaujímavejších budov na svete. Napríklad v televíznej veži Ostankino v Moskve vysokej 540 metrov, vo vežiach Petronas Towers v Malajzii vysokých 450 metrov, vo vežiach známeho kostola Sagrada Familia v Barcelone alebo v Olympijskom štadióne v čínskom Pekingu.
Austrian engineering company Wittur GmbH officially opened its subsidiary Wittur s.r.o. in Krupina on 29/5/2009. This small town is located in the south of central Slovakia, in the north-western part of the Krupinska plateau, in so called Bzovícka upland in the foothills of theŠtiavnicke mountains.
 
Firma Wittur s.r.o. deals with the assembly of  safety components for lifts.  At the end of 2008 it employed 58 assemblers and 14 employees in technical and economic support. The company has a great potential and every year it creates new opportunities for assemblers, administrators and operatatives. Of the total number of employees two-thirds work in a two - shift operation.  
 
Krupina produces standard system components for lifts in a production area of around 5,000 sq metres. These important components ensure the comfortable and safe operation of lifts. Around ten thousand high quality system elements leave the factory every year, to precisely set delivery dates, and are distributed worldwide.
 
Wittur s.r.o. is part of Wittur GmbH based in Scheibbs, that has a 50-year history and currently operates in 21 countries.  The main Wittur products are door, door mechanisms, safety devices, automatic drives, cars, hanging mechanisms, counterweigh construction and hydraulic drives. Components are built into the lifts of residential buildings and the highest and the most interesting buildings in the world. For example in the television tower Ostankino in Moscow, 540 meters high; the Petronas Towers in Malaysia, 450 meters high; the towers of the famous Sagrada Familia in Barcelona; or the Olympic Stadium in Beijing, China.


Organization Chart
 

Production Range

Linka E- line je náš kľúčový produkt a montujú sa na nej od 01/2009 výťahové komponenty ako sú:
 • Rám kabíny – vonkajší oceľový rám kabíny, do ktorého je vkladaná samotná kabína výťahu
 • Postranné nosníky – bočné vedenie kabíny s vodiacimi púzdrami a brzdami
 • Kladkový nosník – slúži na vedenie lana popod kabínu
 • Spodný doraz s nárazníkom – slúži ako spodná výstuha kabíny s dorazom
 • Strešný nosník – vrchná výstuha kabíny.
 • Rám protizávažia, ktorý slúži ako protiváha oproti kabíne
 • Bod fixácie lana – zabezpečuje výťah proti preťaženiu
 • Obmedzovač rýchlosti – zabezpečuje neprekročenie max rýchlosti výťahu.
 • DOP-kabínových dverí, ktoré sú súčasťou kabíny.
E-line is the Wittur s.r.o. key product: a package of lift components including:
 • Car Frame – outer steel car frame, where the lift car itself is inserted 
 • Uprights – lateral guides of the car with guiding cases and brakes
 • Pulley beam– is used for guiding the rope under the car
 • Lower beam with buffer– functions as a lower car brace with stop 
 • Roof Beam   – upper car brace
 • Counter weight frame – CWT functions as a counterweight to the car 
 • Point of the rope fixation – secures lift against overload 
 • Overspeed governor – provides overspeed protection of the lift
 • DOP-car door.


 

Quality and Environment

V prvej polovici roka 2009 spoločnosť Wittur s.r.o. zaviedla systém manažérstva kvality ISO 9001:2000 a v druhej polovici roka 2009 sa zaviedol systém manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001:2004. V priebehu roka 2011 sa konal kontrolný audit systému manažmentu kvality a životného prostredia, ktorý sa ukončil ponechaním v platnosti udelený certifikát a skonštatovaním udržiavaného a funkčného manažérskeho systému podľa normy ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. In the first half 2009 Wittur s.r.o. achieved accreditation to the quality management system ISO 9001:2000 and in the second half of the year achieved addreditation to the system of environmental management according to ISO 14001:2004. During 2011 there was a control audit of the quality and environmental management systems that confirmed the company's ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 accreditations.

 

 

 

POLITIKA KVALITY

Pre zachovanie a ďalší rozvoj podnikateľského účelu sleduje vedenie podniku systematické zlepšovanie kvality vo všetkých oblastiach.
Princípy a hlavné myšlienky definujú spôsob konania a zabezpečujú konanie zamerané na cieľ.

Princípy politiky kvality
 • Pre podnik Wittur GmbH a jeho dcérske spoločnosti znamená kvalita základ všetkej činnosti.
 • Sme hrdí na to, že vývíjame a vyrábame výrobky a systémy pre bezpečnú a trvalú mobilitu osôb a tovaru.
 • Navyše čelíme neustálej výzve, týkajúcej sa nepretržitého zdokonaľovania našej činnosti a výrobkov.
 • Našu zodpovednosť za kvalitu vidíme počas celého životného cyklu.
 • Spoločne riešime požiadavky zákazníkov ako aj vytyčujeme cieľ „žiadne chyby“.
 • Zabezpečujeme kvalifikáciu našich pracovníkov vhodnými prostriedkami.
 • Kvalita vzniká vďaka správnemu využívaniu vedomostí a postupov. Pritom nás podporuje „Celoživotné vzdelávanie“ v rámci celej organizácie.
 • Chceme patriť k tým najlepším a dosahovať excelentné výsledky.

Hlavné myšlienky politiky kvality
Pre realizáciu princípov platia nasledovné hlavné myšlienky, ktoré sú pre našich pracovníkov záväzné:

Sústredenie sa na základné kompetencie
Zachovanie a budovanie existujúcich základných kompetencií pre celosvetový trh s výťahmi v týchto oblastiach: rám výťahovej kabíny/klietky a rám protizávažia, bezpečnostné komponenty, mechaniky a ovládania dverí, montážne zväzky s použitím horeuvedených komponentov. Toto zahrňuje vedúce postavenie v oblasti technológie, nákladov a kvality.

Motivovaní pracovníci s vlastnou zodpovednosťou
Vývoj dobre vyučených a motivovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú vysokú mieru vlastnej zodpovednosti pri plnení úloh pre dosiahnutie cieľov podnikateľskej činnosti.

Orientácia na klientov
Orientácia všetkých pracovníkov na externé a interné požiadavky klientov.

Stálosť a Prezieravosť
Dlhodobé zabezpečenie podnikateľkej činnosti vďaka neustálemu ďalšiemu rozvoju zákazníckeho a výrobkového spektra za účelom zabezpečenia rastu, zisku a príslušnej tvorby kapitálu.

Predchádzanie chybám a neustále zdokonaľovanie
Naším cieľom sú nulové chyby a stopercentná dodacia presnosť v oblasti kvality výrobkov a dodávok. Ak nepriek tomu vznikne chyba, naším jasným cieľom je rýchle zabezpečenie pomoci a zabránenie jej opakovaniu použitím príslušných nápravných a preventívnych opatrení. Chceme sa poučiť do budúcnosti zo spôsobených chýb.
QUALITY POLICY

To maintain and develop quality processes the plant management conducts systematic quality improvement in all areas. The principles and main ideas define the course of action and procedures to achieve planned objectives.

Principles of the quality policy
 • For Wittur GmbH enterprise and its subsidiaries quality is the basis of all activities.
 • We are proud that we develop and manufacture products and systems for the safe and sustainable mobility of people and goods.
 • We face the constant challenge concerning the continuous improvement of our operation and products.
 • Our responsibility for the quality we see runs throughout the whole life cycle.
 • Together we are dealing with customer requirements and set the objective of 'zero defects'.
 • We provide training programs for our employees.
 • Quality results from the proper use of knowledge and procedures. In doing so, we are supported by 'lifelong learning' throughout the organization.
 • We want to be the best and achieve excellent results.

Main ideas of quality policy 
To implement the principles, the following main ideas are binding for our employees:

Focus on core competencies
Maintaining and developing existing basic skills for the global market for lifts in the following areas: lift car frame and counterweight frame, safety devices, mechanics and door control, assembly volumes using the above components. This includes leadership in technology, cost and quality.

Motivated employees with personal responsibility
The development of well-trained and motivated staff, who provide a high level of ownership to complete tasks and achieve business objectives.

Focus on clients
Focus of all staff to external and internal customer requirements.

Persistence and foresight
Long-term security of business activitiy thanks to continuous further development of the customer base and product range to ensure growth, profits and the capital formation.

Defect prevention and continuous improvement
Our goal is zero defects and absolute delivery of quality products and supplies. If a defect occurs our clear objective is to ensure rapid assistance and prevent its recurrence using appropriate corrective and preventive measures. We want to understand the causes of defects to prevent them in the future.

 


 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vedenie podniku sa zaväzuje, že ako doplnenie k podnikovým hodnotám bude dodržiavať nasledovné princípy a zásady týkajúce sa životného prostredia.

Princípy environmentálnej politiky
Pre firmu Wittur GmbH a pre Wittur s.r.o. predstavuje manažment životného prostredia rozhodujúci faktor pri vykonávaní všetkej činnosti.
 • Sme hrdí na to, že vyvíjame a vyrábame výrobky a systémy pre bezpečnú a trvalú mobilitu osôb a tovaru.
 • Našu zodpovednosť za životné prostredie chápeme počas celého životného cyklu výrobkov.
 • Podporujeme a zvyšujeme ekologické uvedomenie a vzdelanie našich pracovníkov a poskytujeme k tomu vhodné finančné a materiálové prostriedky.
 • Ekologické prevedenie výrobkov dosahujeme správnym využívaním vedomostí a výrobných postupov.
 • Pritom sa v celej organizácii zaväzujeme, že budeme „neustále zlepšovať“ environmentálne správanie sa organizácie.
 • Chceme patriť medzi najlepších a dosiahnuť perfektnosť aj v otázkach ochrany životného prostredia.
 • Zaväzujeme sa k vykonávaniu činností spoločnosti čo najšetrnejším spôsobom ku všetkým zložkám životného prostredia a to aj s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania.

Základné zásady environmentálnej politiky
Pre presadzovanie princípov platia nasledovné základné myšlienky, ktoré sú záväzné pre našich pracovníkov:

Záväzok, týkajúci sa ekologických tém
Vychádzajúc z tejto ekologickej politiky sa v rámci programu zameraného na životné prostredie vytyčujú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, ktoré sú pravidelne prehodnocované. Plnenie príslušných právnych a iných predpisov predstavuje základ nášho konania. Systém manažmentu životného prostredia sa posudzuje pravidelnými auditmi.

Obnoviteľnosť
Prispievame k zachovaniu prírody a životného prostredia pre nasledujúce generácie, prijatím vhodných opatrení.

Ekologické prevedenie výrobkov
Pod týmto chápeme zohľadňovanie ekologických tém počas celej životnosti výrobku počínajúc fázou plánovania a vývoja, výroby, využitia výrobku až po jeho zneškodnenie. Prijímame a realizujeme opatrenia na dosiahnutie optimálneho ekologického prevedenia počas celého dodacieho reťazc – dodávatelia / výroba / zákazník.

Ekologický dopad
Prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania sa zaväzujeme, že budeme neustále redukovať naše dopady na životné prostredie.
WITTUR S.R.O. ENVIROMENTAL POLICY

Plant management undertakes to keep the following environmental rules and principles.

Principles of the environmental policy
For Wittur GmbH enterprise and Wittur s.r.o environmental management means performing all the following activities.
 • We are proud that we develop and manufacture products and systems for the safe and sustainable mobility of people and goods.
 • Our responsibility for the environment is understood throughout the whole life cycle of our products.
 • We support and increase ecological awareness and education of our employees and provide suitable financial and material means.
 • We achieve the ecological execution of the products by the proper use of knowledge and procedures.
 • In doing so, we undertake that we will "be improving constantly" the environmental behaviour of the organization.
 • We want to belong to the best and achieve excellence in environmental protection.
 • We undertake to perform environmental activities in the safest way possible and to minimize waste.

Basic rules of the environmental policy
To implement the principles, the following main ideas are binding for our employees:

Ecological goals 
Our ecological policy includes short, middle and long-term goals which are regularly evaluated. Meeting relevant legal and other regulations represents the basis of our performance.  Our system of environmental management is evaluated by regular audits.

Renewability
We take appropriate measures to participate in the preservation of nature and the environment for future generations.

Ecological execution of products
We accept that ecology plays a part during the whole life of our products from planning to disposal. We work to achieve optimal ecological performance during the whole delivery chain – suppliers/production/customer.

Ecological impact
Through constant improvement we undertake to reduce our impact on environment.


 

Partnersp.Laššak– labour law

Contakt
Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
Rudlovská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel/fax: 048/ 4143 815
e-mail: info@lassak.s

p.Petruňo – business law

Contakt
Advokátska kancelária ABELOVSKÝ – PETRUŇO, Tehelná 189
960 01 Zvolen
Slovak Republica
tel.: +421 45 532 39 18, 19
fax: +421 45 532 39 18
email: office@abelovsky-petruno.sk

Agentúry

Trenkwalder Factory a.s.
Nám. Štefana Moysesa 17
974 01 Banská Bystrica
T: +421 (48) 4144 224
www.trenkwalder.sk

Start People
Pobočka Zvolen
Ul. Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5401 660
E-mail: zvolen@startpeople.sk
www.startpeople.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Show toolbox
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.