Elevator components

Gallery

Downloads

Other users are looking at

 
 

WITTUR SLOVAKIA

Krupina, Slovakia

Browse categories   9/10


Founded: 2009
Surface:39.000 m² ( 5.000 m² covered)

Wittur s.r.o.
Priemyselná ulica 2747/7
963 01 KRUPINA
SLOVAKIA

Phone: +421 45 5258 - 805
Fax: +421 45 5258 - 816
e-mail:info.sk@wittur.com

Rakúska strojárska firma Wittur GmbH oficiálne otvorila dňa 29.5.2009 svoju dcérsku spoločnosť Wittur, s.r.o. v Krupine. Toto malé mesto leží na juhu stredného Slovenska, v severozápadnej časti Krupinskej planiny, v tzv. Bzovíckej pahorkatine, ktorá už predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.
 
Firma Wittur s.r.o. sa zaoberá montážou  bezpečnostných komponentov  do výťahov a na konci roka 2008 zamestnala 58 montážníkov a 14 THP  zamestnancov. Firma má veľký potenciál  a každým rokom vytvára ďalšie nové pracovné miesta nielen pre montážnikov ale aj administratívne a operatívne sily.  Z celkového poctu zamestnancov pracujú 2/3  na dvojzmennej prevádzke.   
 
Na výrobnej ploche asi 5000 štvorcových metrov vyrába spoločnosť v Krupine štandardné systémové prvky pre výťahy. Tieto dôležité komponenty zabezpečujú pohodlnú a bezpečnú prevádzku výťahov. Ročne opustí niekoľko desiatok tisíc týchto systémových prvkov v osvedčenej kvalite a s presnými dodacími termínmi, ktoré sú distribuované do celého sveta.
 
Wittur s.r.o. patrí pod spoločnosť Wittur GmbH so sídlom v Scheibbsi, s 50-ročnou históriou, v súčasnosti pôsobí v 21. krajinách.  Hlavnými výrobkami spoločnosti Wittur sú dvere, dverové mechanizmy,  bezpečnostné komponenty, automatické pohony, kabíny, závesné mechanizmy, vyvažovacie konštrukcie a hydraulické pohony. Komponenty pre výťahy sú zabudované do výťahov obytných budov, ale aj do výťahov tých najvyšších a najzaujímavejších budov na svete. Napríklad v televíznej veži Ostankino v Moskve vysokej 540 metrov, vo vežiach Petronas Towers v Malajzii vysokých 450 metrov, vo vežiach známeho kostola Sagrada Familia v Barcelone alebo v Olympijskom štadióne v čínskom Pekingu.
Austrian engineering company Wittur GmbH officially opened its subsidiary Wittur s.r.o. in Krupina on 29/5/2009. This small town is located in the south of the central Slovakia, in the north-western part of the Krupinska plateau, in so called Bzovícka upland, which already represents foothill of theŠtiavnicke mountains.
 
Firma Wittur s.r.o. deals with an assembly of the safety components for lifts and at the end of 2008 it employed 58 assemblers and 14 employees of technical and economic support. The company has a great potential and each year it creates more new positions not only for the assemblers, but also for administrative and operational posts. Of the total number of employees 2/3 works in a two - shift operation.  
 
On the production area of about 5,000 square meters company in Krupina produces standard system components for lifts. These important components ensure a comfortable and safe operation of lifts. Annually a few of ten thousands of the system elements leaves the house in a proven quality and precisely set delivery dates, which are distributed worldwide.
 
Wittur s.r.o. belongs to the company Wittur GmbH based in Scheibbs, with 50- year history, which currently operates in 21 countries.  The main products of the company Wittur are door, door mechanisms, safety devices, automatic drives, cars, hanging mechanisms, counterweigh construction and hydraulic drives. Components for lifts are built into the lifts of residential buildings, but also into lifts of the highest and the most interesting buildings in the world. For example in the television tower Ostankino in Moscow, 540 meters high, the towers Petronas Towers in Malaysia, 450 meters high, the towers of the famous Sagrada Familia church in Barcelona or the Olympic Stadium in Beijing, China.

 

Organization Chart
 

Production RangeLinka E- line je náš kľúčový produkt a montujú sa na nej od 01/2009 výťahové komponenty ako sú:
 • Rám kabíny – vonkajší oceľový rám kabíny, do ktorého je vkladaná samotná kabína výťahu
 • Postranné nosníky – bočné vedenie kabíny s vodiacimi púzdrami a brzdami
 • Kladkový nosník – slúži na vedenie lana popod kabínu
 • Spodný doraz s nárazníkom – slúži ako spodná výstuha kabíny s dorazom
 • Strešný nosník – vrchná výstuha kabíny.
 • Rám protizávažia, ktorý slúži ako protiváha oproti kabíne
 • Bod fixácie lana – zabezpečuje výťah proti preťaženiu
 • Obmedzovač rýchlosti – zabezpečuje neprekročenie max rýchlosti výťahu.
 • DOP-kabínových dverí, ktoré sú súčasťou kabíny.
E-line is Wittur S.R.O. key product: a package of lift components including:
 • Car Frame – outer steel car frame, where the lift car itself is inserted 
 • Uprights – lateral guides of the car with guiding cases and brakes
 • Pulley beam– is used for guiding the rope under the car
 • Lower beam with buffer– functions as a lower car brace with stop 
 • Roof Beam   – upper car brace
 • Counter weight frame – CWT functions as a counterweight to the car 
 • Point of the rope fixation – secures lift against overload 
 • Overspeed governor– provides overspeed protection of the lift
 • DOP-car door, which are part of the car.

 

Quality and EnvironmentV prvej polovici roka 2009 spoločnosť Wittur s.r.o. zaviedla systém manažérstva kvality ISO 9001:2000 a v druhej polovici roka 2009 sa zaviedol systém manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001:2004. V priebehu roka 2011 sa konal kontrolný audit systému manažmentu kvality a životného prostredia, ktorý sa ukončil ponechaním v platnosti udelený certifikát a skonštatovaním udržiavaného a funkčného manažérskeho systému podľa normy ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. In the first half of year 2009 Wittur s.r.o. company introduced a quality management system ISO 9001:2000 and in the second half of the year 2009 introduced a system of environmental management according to ISO 14001:2004. During the year 2011 there was a control audit of quality management system and system of environmental management, which ended by keeping received Certificate in force and finding maintained and functional management system according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004.

POLITIKA KVALITY

Pre zachovanie a ďalší rozvoj podnikateľského účelu sleduje vedenie podniku systematické zlepšovanie kvality vo všetkých oblastiach.
Princípy a hlavné myšlienky definujú spôsob konania a zabezpečujú konanie zamerané na cieľ.

Princípy politiky kvality
 • Pre podnik Wittur GmbH a jeho dcérske spoločnosti znamená kvalita základ všetkej činnosti.
 • Sme hrdí na to, že vývíjame a vyrábame výrobky a systémy pre bezpečnú a trvalú mobilitu osôb a tovaru.
 • Navyše čelíme neustálej výzve, týkajúcej sa nepretržitého zdokonaľovania našej činnosti a výrobkov.
 • Našu zodpovednosť za kvalitu vidíme počas celého životného cyklu.
 • Spoločne riešime požiadavky zákazníkov ako aj vytyčujeme cieľ „žiadne chyby“.
 • Zabezpečujeme kvalifikáciu našich pracovníkov vhodnými prostriedkami.
 • Kvalita vzniká vďaka správnemu využívaniu vedomostí a postupov. Pritom nás podporuje „Celoživotné vzdelávanie“ v rámci celej organizácie.
 • Chceme patriť k tým najlepším a dosahovať excelentné výsledky.

Hlavné myšlienky politiky kvality

Pre realizáciu princípov platia nasledovné hlavné myšlienky, ktoré sú pre našich pracovníkov záväzné:

Sústredenie sa na základné kompetencie
Zachovanie a budovanie existujúcich základných kompetencií pre celosvetový trh s výťahmi v týchto oblastiach: rám výťahovej kabíny/klietky a rám protizávažia, bezpečnostné komponenty, mechaniky a ovládania dverí, montážne zväzky s použitím horeuvedených komponentov. Toto zahrňuje vedúce postavenie v oblasti technológie, nákladov a kvality.

Motivovaní pracovníci s vlastnou zodpovednosťou
Vývoj dobre vyučených a motivovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú vysokú mieru vlastnej zodpovednosti pri plnení úloh pre dosiahnutie cieľov podnikateľskej činnosti.

Orientácia na klientov
Orientácia všetkých pracovníkov na externé a interné požiadavky klientov.

Stálosť a Prezieravosť
Dlhodobé zabezpečenie podnikateľkej činnosti vďaka neustálemu ďalšiemu rozvoju zákazníckeho a výrobkového spektra za účelom zabezpečenia rastu, zisku a príslušnej tvorby kapitálu.

Predchádzanie chybám a neustále zdokonaľovanie
Naším cieľom sú nulové chyby a stopercentná dodacia presnosť v oblasti kvality výrobkov a dodávok. Ak nepriek tomu vznikne chyba, naším jasným cieľom je rýchle zabezpečenie pomoci a zabránenie jej opakovaniu použitím príslušných nápravných a preventívnych opatrení. Chceme sa poučiť do budúcnosti zo spôsobených chýb.
QUALITY POLICY

To maintain and develop further the business purpose the plant management conducts systematic quality improvement in all areas. The principles and main ideas define the course of action and procedures designed to ensure objective.

Principles of the quality policy
 • For Wittur GmbH enterprise and its subsidiaries quality is the basis of all activities.
 • We are proud that we develop and manufacture products and systems for the safe and sustainable mobility of persons and goods.
 • Moreover we face the constant challenge concerning the continuous improvement of our operation and products.
 • Our responsibility for the quality we see throughout the whole life cycle.
 • Together we are dealing with customer requirements and set the objective "no fails".
 • We provide qualifications for our employees by appropriate means.
 • Quality results thanks to the proper use of knowledge and procedures. In doing so, we are supported by "lifelong learning" throughout the organization.
 • We want to belong to the best and achieve excellent results.

Main ideas of quality policy 

To implement the principles, the following main ideas are binding for our employees:

Focus on core competencies
Maintaining and developing existing basic skills for the global market with lifts in the following areas: lift car frame and counterweight frame, safety devices, mechanics and door control, assembly volumes using the above components. This includes leadership in technology, cost and quality.

Motivated employees with personal responsibility
The development of well-trained and motivated staff, which provide a high level of ownership to complete tasks to achieve business objectives.

Focus on clients
Focus of all staff to external and internal customer requirements.

Persistence and foresight
Long-term security of business activitiy thanks to continuous further development of customer and product range to ensure growth, profits and the capital formation.

Fails prevention and continuous improvement
Our goal is zero fails and absolute delivery of quality products and supplies. If in spite of it a fail occurs, our clear objective is to ensure rapid assistance and prevent its recurrence using appropriate corrective and preventive measures. We want to learn from the caused fails into the future.
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vedenie podniku sa zaväzuje, že ako doplnenie k podnikovým hodnotám bude dodržiavať nasledovné princípy a zásady týkajúce sa životného prostredia.

Princípy environmentálnej politiky
Pre firmu Wittur GmbH a pre Wittur s.r.o. predstavuje manažment životného prostredia rozhodujúci faktor pri vykonávaní všetkej činnosti.
 • Sme hrdí na to, že vyvíjame a vyrábame výrobky a systémy pre bezpečnú a trvalú mobilitu osôb a tovaru.
 • Našu zodpovednosť za životné prostredie chápeme počas celého životného cyklu výrobkov.
 • Podporujeme a zvyšujeme ekologické uvedomenie a vzdelanie našich pracovníkov a poskytujeme k tomu vhodné finančné a materiálové prostriedky.
 • Ekologické prevedenie výrobkov dosahujeme správnym využívaním vedomostí a výrobných postupov.
 • Pritom sa v celej organizácii zaväzujeme, že budeme „neustále zlepšovať“ environmentálne správanie sa organizácie.
 • Chceme patriť medzi najlepších a dosiahnuť perfektnosť aj v otázkach ochrany životného prostredia.
 • Zaväzujeme sa k vykonávaniu činností spoločnosti čo najšetrnejším spôsobom ku všetkým zložkám životného prostredia a to aj s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania.

Základné zásady environmentálnej politiky

Pre presadzovanie princípov platia nasledovné základné myšlienky, ktoré sú záväzné pre našich pracovníkov:

Záväzok, týkajúci sa ekologických tém
Vychádzajúc z tejto ekologickej politiky sa v rámci programu zameraného na životné prostredie vytyčujú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, ktoré sú pravidelne prehodnocované. Plnenie príslušných právnych a iných predpisov predstavuje základ nášho konania. Systém manažmentu životného prostredia sa posudzuje pravidelnými auditmi.

Obnoviteľnosť
Prispievame k zachovaniu prírody a životného prostredia pre nasledujúce generácie, prijatím vhodných opatrení.

Ekologické prevedenie výrobkov
Pod týmto chápeme zohľadňovanie ekologických tém počas celej životnosti výrobku počínajúc fázou plánovania a vývoja, výroby, využitia výrobku až po jeho zneškodnenie. Prijímame a realizujeme opatrenia na dosiahnutie optimálneho ekologického prevedenia počas celého dodacieho reťazc – dodávatelia / výroba / zákazník.

Ekologický dopad
Prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania sa zaväzujeme, že budeme neustále redukovať naše dopady na životné prostredie.
WITTUR S.R.O. ENVIROMENTAL POLICY

Plant management undertakes as a supplement to the plant values to keep the following rules and principles dealing with the environment.

Principles of the environmental policy
For Wittur GmbH enterprise and Wittur s.r.o environmental management means important factor at performing all activities.
 • We are proud that we develop and manufacture products and systems for the safe and sustainable mobility of persons and goods.
 • Our responsibility for the environment is understood throughout the whole life cycle of our products.
 • We support and increase ecological awareness and education of our employees and provide suitable financial and material means.
 • We reach the ecological execution of the products by the proper use of knowledge and procedures.
 • In doing so, we undertake that we will "be improving constantly" the environmental behaviour of organization.
 • We want to belong to the best and achieve Excellency in environmental protection matter.
 • We undertake to perform activities in the company the safest way possible to all aspects of the environment and as well with regards to mineralisation of the waste creation and animalisation of its appreciation.

Basic rules of the environmental policy
To implement the principles, the following main ideas are binding for our employees:

Obligation dealing with ecological topics
Coming out the ecological policy there are within the program focused on the environment set short term, middle term and long term goals which are regularly evaluated. Meeting relevant legal and other regulations represents the basic of our performance. System of environmental management is evaluated by regular audits.

Renewability
Participate to the preservation of the nature and the environment for the future generation by accepting the proper measures.

Ecological execution of the products
Under this we understand acceptance of all ecological topics during the whole life of the product beginning the phase of planning and development, production, use of the product up to its disposal.We accept and realise measures to reach optimal ecological execution during the whole delivery chain – suppliers/production/customer.

Ecological impact
Via constant improvement we undertake to reduce our impact on environment.

 

Partnersp.Laššak– labour law

Contakt
Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
Rudlovská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel/fax: 048/ 4143 815
e-mail: info@lassak.s

p.Petruňo – business law

Contakt
Advokátska kancelária ABELOVSKÝ – PETRUŇO, Tehelná 189
960 01 Zvolen
Slovak Republica
tel.: +421 45 532 39 18, 19
fax: +421 45 532 39 18
email: office@abelovsky-petruno.sk

Agentúry

Trenkwalder Factory a.s.
Nám. Štefana Moysesa 17
974 01 Banská Bystrica
T: +421 (48) 4144 224
www.trenkwalder.sk

Start People
Pobočka Zvolen
Ul. Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5401 660
E-mail: zvolen@startpeople.sk
www.startpeople.sk


 
 
 

Recommended links

 
 
  Contact
Safety in motion
 • Mr. Jesus De La Peña
  Area Sales Manager


Contact
Follow Wittur on Pinterest.